Ofte stilte spørsmål

Hvordan fungerer vann og avløp?

Mikrohus kobles til kommunalt vann og avløp, akkurat som i et tradisjonelt hus. Dette er krav dersom mikrohuset skal brukes til boligformål. Dersom du ønsker å benytte mikrohus som fritidsbolig, er det andre regler som er gjeldende.

Kan jeg komme på visning?

Absolutt. Se våre prosjekter for mer informasjon. Her kan du melde interesse, laste ned prospekt og få informasjon om når visning finner sted. Det kommer stadig nye prosjekter.

Kan jeg bruke BSU til å kjøpe mikrohus?

Ja, mikrohus kvalifiserer til boliglån på lik linje som et tradisjonelt hus. Derfor kan du bruke oppsparte BSU-midler til å kjøpe mikrohus.

Hvor lang leveringstid har dere?

Vi har høy etterspørsel, så du må regne fire måneders leveringstid fra kontraktsinngåelse. Leveringstiden avhenger av pågang i produksjonen.

Hvor mye koster et mikrohus?

Våre mikrohus koster alt fra 1 150 000 NOK til 1 500 000 NOK. Dette avhenger av modell, størrelse og eventuelle tilvalg. Dersom du kjøper mikrohus i et av våre prosjekter, vil prisen variere ettersom du her også kjøper tomt.

Kan jeg leie en tomt til mitt mikrohus?

Mikrohus til boligformål er søknadspliktig og mikrohuset må knyttes til tomtens matrikkel. Leie av tomt er mulig, men det fordrer at grunneier tillater at du knytter mikrohuset til matrikkelen.

Kan jeg få boliglån til mikrohus?

Svaret er ja. Mikrohus utplassert på tomt regulert for bolig, knyttet til matrikkel og som oppfyller gjeldende krav, er å anse som fast eiendom og kvalifiserer til boliglån. Våre mikrohus har energiklassifisering B som kvalifiserer til Grønt Boliglån som har bedre betingelser enn tradisjonelt boliglån. Spør din bank om de tilbyr Grønt Boliglån, hvis ikke kan vi sette deg i kontakt med bank som tilbyr dette.

Er mikrohusene bygget etter TEK17?

Ja, våre mikrohus oppfyller TEK17 i henhold til gjeldende forskriftskrav for mikrohus. Mikrohus er underlagt samme krav som tradisjonelle/større boliger, men har noen dispensasjoner i gjeldende regelverk. Dispensasjoner gjelder eksempelvis krav til bod, parkeringsplasser og universell utforming.

Hvorfor sluttet dere med mikrohus på hjul?

Etter å ha produsert og levert mikrohus på hjul til det norske markedet i fem år, så vi at mikrohusene i praksis svært sjeldent ble flyttet. Ved å fjerne tilhengeren unngår vi veitrafikklovens bestemmelser, og kravet til vekt bortfaller. Det gjør at vi kan produsere mer energieffektive og robuste mikrohus.

Bygger dere mikrohus på hjul?

Nei. Norske Mikrohus har fra 2018 frem til 2023 bygget mikrohus på hjul, og har også vært en pådriver for reguleringen som trådte i kraft 1. juli 2023. Nå bygger vi utelukkende mikrohus tiltenkt fast eiendom, dvs. at mikrohusene transporteres på brønnhenger og utplasseres på tomt.

Hvor bygges våre mikrohus?

Våre mikrohus er bygget i Norge for norske forhold. Mikrohusene produseres på Vinstra i Gudbrandsdalen av vår samarbeidspartner Tinde Hytter, og oppfyller gjeldende forskriftskrav for mikrohus, definert i Plan- og bygningsloven.

Jeg synes regelverket er vanskelig å forstå, kan noen hjelpe?

Regelverket for mikrohus i Norge kan oppfattes som komplisert og vanskelig å navigere i dersom du ikke gjør dette til daglig. DIBK har derfor utviklet en egen mikrohusveileder som du kan utforske. Merk at denne er utviklet mtp. mikrohus til boligformål.

Kan dere sende byggesøknad for meg?

Ja, Norske Mikrohus kan sende byggesøknad for deg. I et slikt tilfelle tegner vi en oppdragsavtale og tar videre prosess med den aktuelle kommunen.

Må jeg søke kommunen om utplassering av mikrohus på egen tomt?

Ja, alle mikrohus er søknadspliktig, men det er en forenklet søknad, såkalt ett-trinnssøknad. Merk at mikrohus til boligformål kun kan utplasseres på boligtomter, og det er krav om at mikrohuset kobles til kommunalt vann og avløp.

Hvilke krav er det til grunnarbeid?

Krav til grunnarbeid reguleres av gjeldende forskriftskrav i Plan- og bygningsloven. Våre mikrohus kan settes på stripefundament, ringmur, støpt såle, eller fundamenterte påler. Dette vil lokal entreprenør ta seg av.

Hvordan leveres mikrohus?

Mikrohusene produseres som nøkkelferdige enheter på fabrikken i Vinstra i Gudbrandsdalen og transporteres som komplette enheter på brønnhenger til fundamenteringsstedet. Herfra løftes huset på plass med kran og påkobles vann og avløp, samt strøm.

Er det lov å bo i mikrohus?

Du kan få varig opphold i mikrohuset så lenge det er plassert på en tomt regulert til boligformål og er knyttet til matrikkel. Mikrohus har fra 1. juli 2023 blitt innlemmet i plan- og bygningsloven. Det er søknadspliktig å oppføre, og du må koble til kommunalt vann og avløp. Er dette oppfylt kan du få boligfinansiering og folkeregistrert adresse til mikrohuset.

Gjelder den nye forskriften mikrohus generelt?

Den nye forskriften gjelder kun for mikrohus til boligformål. Dersom du ønsker å bruke mikrohus til fritidsformål, er det forskrift for fritidsbolig som er gjeldende. Våre mikrohus tilfredsstiller krav både til bolig og fritidsbolig.

Hva er et mikrohus?

Mikrohus er definert som en frittliggende boligbygning inntil 30 kvadratmeter BRA med én boenhet. Mikrohuset kan kun ha én etasje uten kjeller og må ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.

Hvordan forsikrer jeg mikrohuset?

Du tegner vanlig hus-/boligforsikring til mikrohus. Spør oss om forsikring eller kontakt ditt forsikringsselskap.

Kan jeg bruke mikrohus som hytte?

Ja, mikrohus kan brukes til både fritids- og boligformål. Det er tomtens reguleringsbestemmelser som definerer mikrohusets funksjon, altså om tomten er regulert for fritids- eller boligformål. Merk at det er søknadspliktig å oppføre mikrohus som hytte.

Tilbyr dere off-grid løsninger?

Vi tilbyr ikke off-grid løsninger per i dag.

Bygger dere kundespesifikke mikrohus?

Nei, vi tilbyr kun våre egne modeller. Hvis du som entreprenør eller eiendomsutvikler ønsker å utvikle et felt på mer enn 10 enheter, er vi åpne for dialog.

Utvikler dere prosjekter?

Ja, vi har egne mikrohusprosjekter til både fritid- og boligformål.

Jeg har en tomt, er dere interessert?

Har du en tomt du ønsker å utvikle, er Norske Mikrohus rett partner. Send oss informasjon om tomten og gjeldende reguleringsbestemmelser, så hører du fra oss.

Hvor bygges mikrohusene?

Våre mikrohus bygges på Vinstra i Gudbrandsdalen av Tinde Hytter AS.